Gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun


toggle
slide image

YORUM VE SORU YAZARKEN DİKKAT EDİLECEKLER

SORU VE YORUMLARINIZ YAYINA ALINMIYOR YADA CEVAPLANMIYOR MU ? LÜTFEN OKUYUN...       ...
Devamı için ...

slide image

YEDİEMİN DEPO VE GARAJLARININ TASFİYESİNE START VERİLDİ

      Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü mevcut yediemin depo ve garajlarının tasfiye işlemlerini başlatmak üzere start verdi.       ...
Devamı için ...

slide image

ADALET BAKANLIĞI'NIN İLGİLİ BİRİMLERİ İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ RAPORU YAYINLADIK

Yediemin Mustafa BİRCAN tarafından hazırlanan 2004 Sayılı icra iflas kanununda bazı değişikler yapılmasına dair yedieminlik konusunda genel ve ‘’yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve basın yayın yoluyla işlenen suçlara ilişkin dava ve cezaların ertelenmesi hakkında kanun tasarısı’’ yedieminlik ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan kısımların değerlendirme, görüş ve önerileri başlıklı rapor Adalet Bakanlığı ilgili birimlerine teslim edilmiştir. ...
Devamı için ...

slide image

ZİMMETTİNİZDE KALAN ARAÇLARIN OTOPARK ÜCRETLERİNİN TAHSİLÂTI

Değerli meslektaşlarımızın en ciddi sıkıntılarından birine daha çözüm sunuyoruz… Yıllardır zimmetinizde bulunan, aranıp sorulmayan, ücretleri ödenmeyen, muhafazası külfet haline dönmüş ve bu hususlarda çözüme yönelik muhatap bulamadığınız her nevi aracın otopark ücretini toplu olarak tahsil ediyoruz. Trafik, Jandarma, Savcılık ya da mahkemeler aracılığıyla otoparklarımıza gelen ve yıllardır çeşitli zorluklarla muhafaza ettiğimiz, aranıp sorulmamış, ücretleri tahsil olunamayan, tabir yerinde ise atsan atılmaz satsan satılmaz durumdaki bu araçları mesleğimizin cilvesi, işimizin kamburu kabul ettik yıllarca. Bu araçlar parklarımızda dağ gibi yığılırken aldığımız sorumlulukta aynı...
Devamı için ...

slide image

ARAÇ SAHİPLERİ VE YEDİEMİNLERİ BULUŞTURUYORUZ

Öncelikle bu hizmeti uzun zamandır muhtelif banka ve finans kurumlarına verdiğimiz için doğru adreste bulunuyor olduğunuzu bilmenizi isteriz. Sizinde bildiğiniz gibi birçok yediemin otopark ellerindeki araçlardan muzdaripken bir o kadarda hak sahibi bu araçların bağlandığından bihaber olmaktan muzdariptir. Söz konusu yediemin otoparklardan kayda değer 150’yi aşkın üyemiz bulunmaktadır. BİRCAN YEDİEMİN ÇÖZÜM ORTAKLIĞI olarak hak sahipleri ve yedieminler arasında bu köprüyü kurarak her iki tarafa fayda sağlamaktan memnun oluruz. ...
Devamı için ...

slide image

YEDİEMİNLERDEN HACİZLİ ARAÇ SATIN ALMA

Yediemin otoparkı olarak hizmet veren kurum/kuruluş/işletme ler de bulunan araçlar trafikten herhangi bir sebepten men olunan araçlardır. Söz konusu araçların hak sahibi ilgili yediemin otoparklar olmadığı için birebir pazarlık usulü ile yedieminden araç satışı söz konusu değildir. ...
Devamı için ...

YEDİEMİN DEPO VE GARAJLARININ TASFİYESİNE START VERİLDİ PDF Yazdır E-posta
Yazar Gürcan   

 

 

 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü mevcut yediemin depo ve garajlarının tasfiye işlemlerini başlatmak üzere start verdi.

 

 

 

 

Varsayımlarımıza göre bu süreç tüm yurt genelini derinden etkileyecek. Yediemin depo ve garajlarındaki hukuken muhafazasına gerek kalmayan mallar ile ilgili olarak yapılacak olan bu tasfiye işlemleri yalnızca yediemin depolarını ilgilendiren bir süreç olmayacak. Zira bu depo ve garajlardaçürümeye terk edilen tüm emtiyalar ekonomiye geri kazandırılacak. Yapılacak olan satışlarda her türlü ev eşyasından büro takımlarına,otomobilden motorsiklete ve hatta sanayi takım ve tezgahlarına kadar aklınıza gelebilecek her nevi taşınır mal alıcılarına sunulacak. Tahminlerimize göre yurt genelinde yüz binlerce satış işlemi icra müdürlüklerince gerçekleştirilecek gibi görünüyor.Tüm ilgililere kolaylıklar diliyoruz.

T.C. Adalet Bakanlığı Hukukl İşleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Baş Savcılıklarına gönderdiği yazı ile bu güne dek çalışmakta olan mevcut yediemin depo ve garajların tasfiye işlemlerini başlattı.Yazı içeriğinden sürecin ne şekilde işleyeceği ve ne gibi sorunlarla karşılaşılabileceğine sizler karar verin... İşte yazı metni;

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.03.0.HİG.0.00.00.03/5406/29577                                                            21/12/2012

Konu   :Yediemindeki malların tasfiyesi

……………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Bilindiği üzere, 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun 5 Temmuz 2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan Kanunun 5 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan 17 nci maddesi ile yeni hükümler getirilen 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 88 inci maddesinin altıncı fıkrasında “İcra dairesi, depo ve garajlarda ve yediemin olarak kendisine haczedilen malın bırakılmış olduğu üçüncü kişilerde saklanıp da hukuken artık muhafazasına gerek kalmayan malı, vereceği uygun süre içinde geri almasını ilgililere resen bildirir. Verilen süre içinde eşya geri alınmazsa, icra müdürü tetkik merciinin kararı ile taşınır mal satışlarına ilişkin hükümler uyarınca bunları satar. Elde edilen miktardan muhafaza ve satış giderleri ödenir. Artan miktar 9 uncu madde hükmüne göre muhafaza olunur. Bu konuda ortaya çıkan ihtilaflar tetkik mercii tarafından basit yargılama usulüne göre çözülür.”

Aynı Kanunun Geçici 11 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında;

“Mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde teslim alınması için icra müdürü tarafından ilgilisine resen bildirim yapılır.”

İlgilisine tebligat yapılamazsa veya verilen süre içinde mal geri alınmazsa, üç ay içinde, 88 inci maddenin altıncı fıkrası hükmü uyarınca satış işlemi yapılır.

Ancak, satış yapılamazsa Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilecek icra müdürünün başkanlığında kaymakamlık, belediye, ilgili yer baro başkanlığı ve ticaret odası tarafından bildirilecek birer kişinin katılımıyla oluşturulacak değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek değer üzerinden, yedieminin alacağına mahsup için malın mülkiyeti yediemine devredilebilir; komisyon, ekonomik bir değerinin kalmadığına karar verirse mal bir tutanakla imha edilir.

Satılan veya mülkiyeti devredilen malın bedelinden, muhafaza ve diğer giderler mahsup edildikten sonra varsa artan miktar talep halinde ilgilisine ödenir.”

hükümleri yer almaktadır.

Bu itibarla, mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların, Geçici 11 inci madde uyarınca tasfiye edilmesi yasal zorunluluk olduğundan,  icra dairelerince;

1) En kısa sürede, icra takip dosyalarında gerekli inceleme yapılarak ve yedieminlerle yazışmalar yapılmak suretiyle mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların tespit edilmesi,

2) 5 Ocak 2013 tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgililere söz konusu malları teslim almaları için masrafı öncelikle icra dosyasından karşılanarak aksi halde suçüstü ödeneği kullanılarak re’sen tebligat çıkarılması, yapılacak tebliğde malların teslim alınması için uygun bir süre verilmesi, bu süre sonunda teslim alınmadığı takdirde malların satılacağı ve tüm masrafların satış parasından mahsup edileceği hususlarının ihtar edilmesi,

3) İlgilisine tebligat yapılamazsa veya verilen süre içinde mal geri alınmazsa, üç ay içinde,  İcra ve İflas Kanununun 88 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca satış işleminin yapılması,

4) Mallar satılamaz ise birden fazla icra müdürlüğünün bulunduğu yerlerde Bakanlığımız tarafından görevlendirilecek icra müdürünün başkanlığında kaymakamlık, belediye, ilgili yer baro başkanlığı ve ticaret odası tarafından bildirilecek birer kişinin katılımıyla oluşturulacak değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek değer üzerinden, yedieminin alacağına mahsup için malın mülkiyetinin kabul ettiği takdirde yediemine devredilmesi,

5) Kurulacak komisyon tarafından, malların ekonomik bir değerinin kalmadığına karar verilmesi halinde ise malların bir tutanakla imha edilmesi,

6) İcra müdürü tarafından satışı gerçekleştirilen veya satılamadığı için mülkiyeti yediemine devredilen malın bedelinden, öncelikle suçüstü ödeneğinden yapılan tebligat giderleri ile muhafaza ve diğer giderler mahsup edildikten sonra varsa artan miktarın dosyada muhafaza edilmesi ve talep halinde ilgilisine ödenmesi,

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, keyfiyetin yargı çevrenizdeki icra müdürlüklerine ve bilgileri bakımından icra mahkemelerine duyurulmasını rica ederim.

Ayhan TOSUN

Hâkim

Bakan a

Genel Müdür

 

 

Yorumlar  

 
+1 #8 Gürcan 23-12-2014 08:10
Sn. suleyman özcelık;
Lisanslı yedieminlik konusunda yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor. Ancak henüz şartnameler hazırlanmadığı için yurt genelinde faaliyet gösteren lisanslı bir depo yok. Sistemin hayata geçmesi ile yönetmelik gereği lisanslı yediemin depo ve garajları dışında mal teslimi yapılamayacağın dan lisans almanız gerekecektir. Mevcut belgeleriniz lisans yerine yada kapsamına girmeyeceğinden lisans için müracaat etmeniz gerekecektir.Genel anlamda yedieminlik konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.Ancak depo ve garaj açmak konusunda hizmet vermemekle birlikte lisanslı yedieminliğin hayata geçmesi ile bu durum değişecektir.Öte yandan web sitemizde iletişim bölümünde bize ulaşabileceğini z iletişim bilgilerimiz mevcuttur.
 
 
+3 #7 suleyman özcelık 23-12-2014 07:22
ben 2010 yılında yedıemın deposu actım sızınde bılıcenız gıbı emnıyet ıcra beledıye ve komısyon kararına ıstınaden mahkeme kararı ıle acabılıoduk ozamanlar lısans yoktu suan bız lısans almamız gerekıomu mevcut belgelerımız lısans kapsamına gırıyomu bu arada bız ılcedeyız ılce ıle ıl fark edıomu sıze ulasabılıcemız numara varmıdır. danısmalık olarak yardımcı oluyomusunuz sımdıden bılgılerınız ıcın cok tesekkur ederım
 
 
+1 #6 Gürcan 18-12-2014 10:39
Sn. ÇETİN DEMİRCİ ;
Bu tarz takiple karşılaştığınız da süresinde ve doğru şekilde takibe itiraz etmeniz gerekir.Detay için danışmanlık hizmeti almanız gerekir.
 
 
+1 #5 ÇETİN DEMİRCİ 23-11-2014 20:04
merhabalar,

benim aracım 5 yıldır bursa da yediemin otoparkında bağlı ve otoprkçı tarafıma icra davası açmış aracım tamamen hurdadır vergilerini ben ödüyorum zaman aşımınada uğrayan bu aracı nasıl yasvşye edip kurtulurum.

teşekkürler
 
 
0 #4 Gürcan 01-05-2014 12:55
Sn.MURAT HANÇER;
Mahkeme kararında aracın kime teslim edileceği yazıyor ise ücretinizi ondan istersiniz.Ücretiniz ödenmeden kesinlikle aracı teslim etmeyiniz.Aksi halde telafisi çok güç olabilir.Ücretinizi tahsil imkansız hale gelebilir.İlgili kurumlardan baskı görürseniz dahi ücretinizi almadan aracı teslim etmemenizi önemle tavsiye ederiz.
 
 
-1 #3 MURAT HANÇER 25-04-2014 07:55
2004 YILINDA ADLİ BİR SUÇA KARIŞTIĞI İÇİN GELEN ARACIN 2014 YILINDA MAHKEMESİ BİTMİŞ VE ARAÇ SAHİBİ SUÇSUZ BULUNMUŞ İSE SAHİBİNE TESLİMİ KARARI ÇIKMIŞTIR. MAHKEME KARARINDA ARACIN TESLİMİ DİYE BİR YAZI ÇIKARMIŞ FAKAT HİÇ YEDİEMİN ÜCRETİ DİYE BİR ŞEY YAZMAMIŞ BEN GARAJ ÜCRETİMİ KİMDEN NASIL ALMALIYIM
 
 
0 #2 Gürcan 24-04-2013 14:19
Sn.İsmet bey;
Dava neticesini beklemek durumundasınız.Ancak masraf artmadan neticeye ulaşmak için http://yediemin.net/makaleler/44-borclunun-hacz-edlen-malinin-satiini-steme-hakki.html hakkınız vardır.Kullanabilirsin iz
 
 
-4 #1 ismet çelik 22-04-2013 12:52
5 aydır 34kft 88 pılakalı aracımız yedıemın otoparkında durmaktadır ve otopark ucretı ışlemektedır sozkonusu borç ıçın menfı tespıt davası açılmış olup dava devam etmektewdır soz konusu aracı yedı emın olarak eşim afıtap çelik adına hacızlı almak ıstıyoruz zaten borcumuz yok magduruz 5 aydır otopark ucretı ışlıyor eşım ogretmen dır araç mıras yoluyla gelmış olup 92 model 2 kardeş kaynanam ve eşımın adınadır aracın eşıme duşen hısesı 3 bın cıvarındadır nasıl bır yol izlememız gerektıgı konusunda yardımınızı rıca edıyoruz icra dosyasına dılekçe 3 ay once verdık çikartamadık
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile