YEDİEMİN DEPOSU AÇMAK – NASIL YEDİEMİN OLUNUR Yazdır
Yazar Mustafa BIRCAN   

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı :B.03.0.HİG.0.00.00.03-622.01-43-2006 ..../..../2006

Konu :

………………CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

Mahcuz malların muhafaza edilmesi için faaliyet gösteren yediemin deposu ve otoparkı için ruhsatlandırma talebinde bulundukları 27/03/2006 tarihli yazı ve konu incelendi.

 

 

2004 sayılı İcra İflas Kanununun 88. maddesinin 4. fıkrasında “Adalet Bakanlığı, mahcuz malların muhafazası için uygun göreceği yerlerde depo ve garaj açabileceği gibi; Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına da açtırabilir veya işletme hakkını verebilir. Alınacak depo ve garaj ücretleri Adalet Bakanlığınca belirlenir. Bu yerlerin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.” hükmü ve yine İcra İflas Kanununun, 4949 sayılı kanunun 105. maddesiyle eklenen geçici 4. maddesinde “Adalet Bakanlığı veya Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfınca mahcuz malların muhafazası için depo ve garajlar açılıncaya kadar, özel depo ve garajlarda, Adalet Bakanlığınca çıkartılan ilgili yönetmelik ve ücret tarifelerinin uygulanmasına devam olunur.” hükmü yer almakta olup, Bakanlığımızca özel kişi veya özel tüzel kişilere mahcuz malların muhafazası için depo ve garaj açma izni, yedieminlik ruhsatı verilmesi ya da işletme yetkisinin devredilmesi söz konusu değildir.

Diğer taraftan, 13 Temmuz 1987 tarih ve 19516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 26 Aralık 1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazetede 28.maddesinin 1.fıkrasında değişiklik yapılan, Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik ile depo ve garajların açılması, nitelikleri, çalıştırılması ve denetimlerine dair esas ve usuller düzenlenmiştir.

Bunun dışında, özel şahıslar tarafından açılacak depo ve garajlarda aranacak nitelikler konusunda kanuni bir düzenleme bulunmamakla birlikte, özel şahıslarca depo ve garaj açılması halinde bu yerler hakkında da anılan Yönetmelik hükümleri kıyasen uygulanmakta ve sözü edilen yerlerin öngörülen şartlara sahip olup olmadığını değerlendirme yetkisi ile buralardan mahcuz malların getirilmesi, teslimi, yerleştirilmesi ve geri alınması hususlarında karar verme yetkisi ilgili hâkim ve icra müdürlüklerine ait bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve keyfiyetin ilgililerine iletilmesini rica ederim.

Hüsnü UĞURLU

Hâkim

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

Yediemin olmak için bir okul mezunu olmak ya da bir makamdan ruhsat, lisans gibi belge almak gerekmemektedir. Yediemini tayin edecek olan icra müdürlüğü, trafik şube müdürlüğü, mahkeme ya da kişinin yazılı yahut sözlü bir oluru kâfi gelmektedir. Buna örnek vermek gerekirse;

 

 

Gayri ihtiyari gürültüye gelen vatandaşın kapı komşusuna haciz geldiğini görmesi üzere komşusuna yardımcı olmak ister. Kendisine yediemin olması durumunda komşunun mallarını götürmeyeceklerinin söylenmesi üzerine kabul eder ve yediemin olur.

Kişinin bir dosya ya da anlaşmazlık çözülene kadar bir defa yediemin olması, sonrasında her yediemin ihtiyacı olduğunda yediemin tayin edilip her seferinde kendisine iş verileceği anlamına gelmez.

Birçok yerde yediemin aranıp bulunamazken bir o kadar yerde de yediemin olmak istenipte olunamaz.

NOT: Yediemin Deposu ya da Yediemin Otoparkı açma konusunda ( ilgili müracaatları usulünce ve doğru mercilere yapmak üzere işin yapılacağı yere bizzat gelmemiz gerektiği, bu yolun doğuracağı masrafların işçiliğe eklenmesi ve yapılan müracaatların olumlu netice alma garantisi olmayacağından ciddi bir masraf külfeti altında kalma riskine karşı) depo, garaj açma hususunda danışmanlık yahut çözüm ortalığı hizmeti vermemekteyiz.

 

AYRICA BKZ.