Gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun


toggle
slide image

YORUM VE SORU YAZARKEN DİKKAT EDİLECEKLER

SORU VE YORUMLARINIZ YAYINA ALINMIYOR YADA CEVAPLANMIYOR MU ? LÜTFEN OKUYUN...       ...
Devamı için ...

slide image

YEDİEMİN DEPO VE GARAJLARININ TASFİYESİNE START VERİLDİ

      Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü mevcut yediemin depo ve garajlarının tasfiye işlemlerini başlatmak üzere start verdi.       ...
Devamı için ...

slide image

ADALET BAKANLIĞI'NIN İLGİLİ BİRİMLERİ İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ RAPORU YAYINLADIK

Yediemin Mustafa BİRCAN tarafından hazırlanan 2004 Sayılı icra iflas kanununda bazı değişikler yapılmasına dair yedieminlik konusunda genel ve ‘’yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve basın yayın yoluyla işlenen suçlara ilişkin dava ve cezaların ertelenmesi hakkında kanun tasarısı’’ yedieminlik ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan kısımların değerlendirme, görüş ve önerileri başlıklı rapor Adalet Bakanlığı ilgili birimlerine teslim edilmiştir. ...
Devamı için ...

slide image

ZİMMETTİNİZDE KALAN ARAÇLARIN OTOPARK ÜCRETLERİNİN TAHSİLÂTI

Değerli meslektaşlarımızın en ciddi sıkıntılarından birine daha çözüm sunuyoruz… Yıllardır zimmetinizde bulunan, aranıp sorulmayan, ücretleri ödenmeyen, muhafazası külfet haline dönmüş ve bu hususlarda çözüme yönelik muhatap bulamadığınız her nevi aracın otopark ücretini toplu olarak tahsil ediyoruz. Trafik, Jandarma, Savcılık ya da mahkemeler aracılığıyla otoparklarımıza gelen ve yıllardır çeşitli zorluklarla muhafaza ettiğimiz, aranıp sorulmamış, ücretleri tahsil olunamayan, tabir yerinde ise atsan atılmaz satsan satılmaz durumdaki bu araçları mesleğimizin cilvesi, işimizin kamburu kabul ettik yıllarca. Bu araçlar parklarımızda dağ gibi yığılırken aldığımız sorumlulukta aynı...
Devamı için ...

slide image

ARAÇ SAHİPLERİ VE YEDİEMİNLERİ BULUŞTURUYORUZ

Öncelikle bu hizmeti uzun zamandır muhtelif banka ve finans kurumlarına verdiğimiz için doğru adreste bulunuyor olduğunuzu bilmenizi isteriz. Sizinde bildiğiniz gibi birçok yediemin otopark ellerindeki araçlardan muzdaripken bir o kadarda hak sahibi bu araçların bağlandığından bihaber olmaktan muzdariptir. Söz konusu yediemin otoparklardan kayda değer 150’yi aşkın üyemiz bulunmaktadır. BİRCAN YEDİEMİN ÇÖZÜM ORTAKLIĞI olarak hak sahipleri ve yedieminler arasında bu köprüyü kurarak her iki tarafa fayda sağlamaktan memnun oluruz. ...
Devamı için ...

slide image

YEDİEMİNLERDEN HACİZLİ ARAÇ SATIN ALMA

Yediemin otoparkı olarak hizmet veren kurum/kuruluş/işletme ler de bulunan araçlar trafikten herhangi bir sebepten men olunan araçlardır. Söz konusu araçların hak sahibi ilgili yediemin otoparklar olmadığı için birebir pazarlık usulü ile yedieminden araç satışı söz konusu değildir. ...
Devamı için ...

ÖZEL YEDİEMİN DEPO VE GARAJ ÜCRETLERİ PDF Yazdır E-posta
Yazar Mustafa BIRCAN   

ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO VE GARAJLARDA MUHAFAZA EDİLEN MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ ler bilindiği üzere her yıl düzenli olarak yayınlanmakta ve sitemiz üzerinden eş zamanlı olarak siz değerli takipçilerimizle paylaşılmaktadır. Söz konusu tarife, başlığınından da anlaşılacağı üzere  ''ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO VE GARAJLAR'' için geçerli olduğu ve bu yerlerde yapılan muhafaza işlemleri için alınacak ücretlerin kriterlerini belirlemek üzere hazırlanmaktadır.

Ancak yurt genelinde Adalet Bakanlığı'na ait yediemin deposu, bazı ceza evlerinde ,İş Yurtları Kurumu Daire Başkanlığı altında yapılmak suretiyle kısıtlı olarak bulunan işletmelerle sınırlıdır.Bu yerlerin dışında kalan ve aynı hizmeti özel olarak veren kayıtlı kayıtsız binlerce özel yedieminin varlığından söz etmekte ayrıca mümkündür.

Peki bu tarife hükümleri kimler içindir.

Aklı selim herkesce kabul göreceği üzere özel yediemin depo ve garajları giderleri Adalet Bakanlığına ait depo ve garaj işletmelerine kıyas bile olunamayacak düzeyde farklılık gösterecektir. Bu durum bile başlı başına mevcut tarifenin özel depo ve garajlarda uygulanmasının adaletsizliğine kanıt olacaktır.

Öte yandan otogarlardaki emenetciler ve ticari işletme olan otoparkların ücret tarifelerine bakıldığı zaman Adalet Bakanlığı'nın tarife hükümlerinin öngördüğü günlük ücretler bu özel işletmelerin saatlik ücretlerinin bile altında olabilmektedir. Üstelik bu işletmelerin biz yedieminlere oranla sorumlulukları neredeyse yoktur.

Bir örnekle araçlarımızı gün içinde bıraktığımız özellikle merkez semtlerde bulunan bir otoparkın gir çık ücreti 2.00TL den 10.00TL ye kadar olabilmekte ve aracımızı park edebileceğimiz bir yerin kirası olarak bu ücreti bizlerden tahsil etmektedirler. Bu işletme takdir edersiniz ki yedieminlerin üstlenmiş oldukları ne cezai nede hukuki sorumlulukları üstlenmiş olmayacaktır.Öte yanda özel bir yediemin depo ve garajına teslim edilen bir otomobil için Adalet Bakanlığı tarifesinin ön gördüğü günlük ücret 2012 yılı için sadece 3.40TL dir.

Buraya kadar bir genelleme yapacak olursak Bakanlığın tarifesinin çok düşük olduğu ve bu tarife hükümlerinin özel yedieminlere uygulanmasının hakkaniyete uygun olmadığını söylemek mümkündür.Zira özel bir yediemine 100.000.00TL lik bir aracı teslim ederek günlük 3.40TL karşılığı muhafaza etmesi istenerek bu yediemin suça teşvik edilmektedir.

 

T.C. YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas:  2002/320

Karar: 2002/4649

Karar Tarihi: 13.05.2002

ÖZET: Davalı şirket tarafından işletilen otopark, Adalet Bakanlığı'na ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesine tabi yerlerden değildir. O halde zararın tespitinde tarife hükümleri uygulanamaz. Ancak, davacı, otopark işleten davalı şirket ile yediemin olan diğer davalının haciz işlemlerini bilmelerine rağmen saklamaları nedeniyle kusurlu olduğunu ileri sürdüğüne ve davalı yanında ihtiyati haciz ve tedbir kararını aracın kaydına davacı tarafın işletmemesinin kusurunu oluşturduğunu savunmuş bulunmasına göre, zararın doğumunda tarafların ortak kusurları bulunup bulunmadığı mevcut deliller çerçevesinde değerlendirilip sonucuna göre karar vermek gerekir.(2004 S. K. m. 358)

 

Dava: Taraflar arasında görülen davada Bursa Asliye 3.Hukuk Mahkemesi'nce verilen 19.7.2001 tarih ve 1999/585-2001/925 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ali Orhan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

 

Karar: Davacı vekili, dava dışı K. Gürel isimli şahsın, müvekkiline ait işyerinde hırsızlık yaparak 1850 DM, 250 USD. ve 314.000.000 liranın çaldığını ve bilahare 16 .. 9080 plakalı araç ile yakalandığını, aracın çalıntı parayla alınmış olabileceği ihtimali üzerine, emniyetçe davalı şirketin işlettiği otoparka çekildiğini, Kadir G..... aleyhine açılan alacak davası sırasında verilen ihtiyati haciz kararının infaz edilerek aracın davalı İhsan'a yediemin olarak bırakıldığını, alacak davası sonuçlanıp ihtiyati haczin kesin hacze dönüştürülmesi üzerine açılan icra takibi nedeniyle otoparka gidildiğinde aracın davalı şirketin muhafaza bedeli alacağına karşılık cebri icra yoluyla 1.155.000.000 liraya satıldığının anlaşıldığını, satış bedelinin düşük tutulduğu gibi, muhafaza bedelinin de Adalet Bakanlığı Depo ve Garaj Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik Hükümleri gereğince hazırlanan tarife göz ardı edilerek yüksek hesaplanmak suretiyle müvekkilinin zarara uğratıldığını, ileri sürerek, fazlaya ilişkin hak saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000.000.000 lira maddi, 250.000.000 lira manevi tazminatın davalılardan tahsilini istemiştir.

 

Davalılar vekili, otoparka emniyetçe bırakılan aracın 1 yıldan beri aranıp sorulmaması üzerine yedieminlik ücreti alacağı için kayıt maliki adına icra takibi yapıldığını ve bilahare de cebri icra yoluyla satılıp alacağın tahsil edildiğini, icra takip dosyasında alacağın hesabı yönteminin bu davada tartışma konusu yapılamayacağını savunarak, davanın reddini istemiştir.

 

Mahkemece, davalı şirketin otopark ücreti alacağı için yaptığı icra takibini davacının ihtiyati haciz dosyasına bildirmemek suretiyle kusurlu davrandığı, bu nedenle davacının zararından sorumlu olduğu gerekçesiyle 681.024.000 liranın dava tarihinden itibaren faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmiştir.

 

Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.

 

Dava, yediemine bırakılan aracın alacaklıya haber verilmeksizin cebri icra yoluyla satılması nedeniyle alacağın tahsil edilmeyen bölümünün tahsili istemine ilişkindir. Davacının işyerinden yapılan hırsızlık sonucu çalınan paralarla alındığı anlaşılan araç, kolluk güçlerince davalı şirketçe işletilen otoparka bırakılmış ve daha sonra da davacı alacağını teminen araç üzerine ihtiyati haciz konularak araç otopark görevlisi davalı İhsan'a yediemin olarak teslim edilmiştir. Davalı şirket tarafından işletilen otopark, Adalet Bakanlığı'na ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesine tabi yerlerden değildir. O halde zararın tespitinde tarife hükümleri uygulanamaz. Ancak, davacı, otopark işleten davalı şirket ile yediemin olan diğer davalının haciz işlemlerini bilmelerine rağmen saklamaları nedeniyle kusurlu olduğunu ileri sürdüğüne ve davalı yanında ihtiyati haciz ve tedbir kararını aracın kaydına davacı tarafın işletmemesinin kusurunu oluşturduğunu savunmuş bulunmasına göre, zararın doğumunda tarafların ortak kusurları bulunup bulunmadığı mevcut deliller çerçevesinde değerlendirilip sonucuna göre karar vermek gerekir iken, yazılı şekilde eksik incelemeye dayanılarak hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

 

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 13.05.2002 tarihinde oybirliği ile karar verildi.(¤¤)

 

 

 

 

 

Yorumlar  

 
-2 #1 ezgi 01-10-2012 09:23
istanbuldaki özel yediemin depolarının iletişim bilgilerine nasıl ulaşabiliriz?
teşekkürler
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile