YEDİEMİN DEPO VE GARAJLARININ TASFİYESİNE START VERİLDİ Yazdır
Yazar Gürcan   

 

 

 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü mevcut yediemin depo ve garajlarının tasfiye işlemlerini başlatmak üzere start verdi.

 

 

 

 

Varsayımlarımıza göre bu süreç tüm yurt genelini derinden etkileyecek. Yediemin depo ve garajlarındaki hukuken muhafazasına gerek kalmayan mallar ile ilgili olarak yapılacak olan bu tasfiye işlemleri yalnızca yediemin depolarını ilgilendiren bir süreç olmayacak. Zira bu depo ve garajlardaçürümeye terk edilen tüm emtiyalar ekonomiye geri kazandırılacak. Yapılacak olan satışlarda her türlü ev eşyasından büro takımlarına,otomobilden motorsiklete ve hatta sanayi takım ve tezgahlarına kadar aklınıza gelebilecek her nevi taşınır mal alıcılarına sunulacak. Tahminlerimize göre yurt genelinde yüz binlerce satış işlemi icra müdürlüklerince gerçekleştirilecek gibi görünüyor.Tüm ilgililere kolaylıklar diliyoruz.

T.C. Adalet Bakanlığı Hukukl İşleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Baş Savcılıklarına gönderdiği yazı ile bu güne dek çalışmakta olan mevcut yediemin depo ve garajların tasfiye işlemlerini başlattı.Yazı içeriğinden sürecin ne şekilde işleyeceği ve ne gibi sorunlarla karşılaşılabileceğine sizler karar verin... İşte yazı metni;

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.03.0.HİG.0.00.00.03/5406/29577                                                            21/12/2012

Konu   :Yediemindeki malların tasfiyesi

……………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Bilindiği üzere, 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun 5 Temmuz 2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan Kanunun 5 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan 17 nci maddesi ile yeni hükümler getirilen 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 88 inci maddesinin altıncı fıkrasında “İcra dairesi, depo ve garajlarda ve yediemin olarak kendisine haczedilen malın bırakılmış olduğu üçüncü kişilerde saklanıp da hukuken artık muhafazasına gerek kalmayan malı, vereceği uygun süre içinde geri almasını ilgililere resen bildirir. Verilen süre içinde eşya geri alınmazsa, icra müdürü tetkik merciinin kararı ile taşınır mal satışlarına ilişkin hükümler uyarınca bunları satar. Elde edilen miktardan muhafaza ve satış giderleri ödenir. Artan miktar 9 uncu madde hükmüne göre muhafaza olunur. Bu konuda ortaya çıkan ihtilaflar tetkik mercii tarafından basit yargılama usulüne göre çözülür.”

Aynı Kanunun Geçici 11 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında;

“Mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde teslim alınması için icra müdürü tarafından ilgilisine resen bildirim yapılır.”

İlgilisine tebligat yapılamazsa veya verilen süre içinde mal geri alınmazsa, üç ay içinde, 88 inci maddenin altıncı fıkrası hükmü uyarınca satış işlemi yapılır.

Ancak, satış yapılamazsa Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilecek icra müdürünün başkanlığında kaymakamlık, belediye, ilgili yer baro başkanlığı ve ticaret odası tarafından bildirilecek birer kişinin katılımıyla oluşturulacak değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek değer üzerinden, yedieminin alacağına mahsup için malın mülkiyeti yediemine devredilebilir; komisyon, ekonomik bir değerinin kalmadığına karar verirse mal bir tutanakla imha edilir.

Satılan veya mülkiyeti devredilen malın bedelinden, muhafaza ve diğer giderler mahsup edildikten sonra varsa artan miktar talep halinde ilgilisine ödenir.”

hükümleri yer almaktadır.

Bu itibarla, mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların, Geçici 11 inci madde uyarınca tasfiye edilmesi yasal zorunluluk olduğundan,  icra dairelerince;

1) En kısa sürede, icra takip dosyalarında gerekli inceleme yapılarak ve yedieminlerle yazışmalar yapılmak suretiyle mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların tespit edilmesi,

2) 5 Ocak 2013 tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgililere söz konusu malları teslim almaları için masrafı öncelikle icra dosyasından karşılanarak aksi halde suçüstü ödeneği kullanılarak re’sen tebligat çıkarılması, yapılacak tebliğde malların teslim alınması için uygun bir süre verilmesi, bu süre sonunda teslim alınmadığı takdirde malların satılacağı ve tüm masrafların satış parasından mahsup edileceği hususlarının ihtar edilmesi,

3) İlgilisine tebligat yapılamazsa veya verilen süre içinde mal geri alınmazsa, üç ay içinde,  İcra ve İflas Kanununun 88 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca satış işleminin yapılması,

4) Mallar satılamaz ise birden fazla icra müdürlüğünün bulunduğu yerlerde Bakanlığımız tarafından görevlendirilecek icra müdürünün başkanlığında kaymakamlık, belediye, ilgili yer baro başkanlığı ve ticaret odası tarafından bildirilecek birer kişinin katılımıyla oluşturulacak değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek değer üzerinden, yedieminin alacağına mahsup için malın mülkiyetinin kabul ettiği takdirde yediemine devredilmesi,

5) Kurulacak komisyon tarafından, malların ekonomik bir değerinin kalmadığına karar verilmesi halinde ise malların bir tutanakla imha edilmesi,

6) İcra müdürü tarafından satışı gerçekleştirilen veya satılamadığı için mülkiyeti yediemine devredilen malın bedelinden, öncelikle suçüstü ödeneğinden yapılan tebligat giderleri ile muhafaza ve diğer giderler mahsup edildikten sonra varsa artan miktarın dosyada muhafaza edilmesi ve talep halinde ilgilisine ödenmesi,

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, keyfiyetin yargı çevrenizdeki icra müdürlüklerine ve bilgileri bakımından icra mahkemelerine duyurulmasını rica ederim.

Ayhan TOSUN

Hâkim

Bakan a

Genel Müdür