Gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun


toggle
slide image

YORUM VE SORU YAZARKEN DİKKAT EDİLECEKLER

SORU VE YORUMLARINIZ YAYINA ALINMIYOR YADA CEVAPLANMIYOR MU ? LÜTFEN OKUYUN...       ...
Devamı için ...

slide image

YEDİEMİN DEPO VE GARAJLARININ TASFİYESİNE START VERİLDİ

      Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü mevcut yediemin depo ve garajlarının tasfiye işlemlerini başlatmak üzere start verdi.       ...
Devamı için ...

slide image

ADALET BAKANLIĞI'NIN İLGİLİ BİRİMLERİ İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ RAPORU YAYINLADIK

Yediemin Mustafa BİRCAN tarafından hazırlanan 2004 Sayılı icra iflas kanununda bazı değişikler yapılmasına dair yedieminlik konusunda genel ve ‘’yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve basın yayın yoluyla işlenen suçlara ilişkin dava ve cezaların ertelenmesi hakkında kanun tasarısı’’ yedieminlik ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan kısımların değerlendirme, görüş ve önerileri başlıklı rapor Adalet Bakanlığı ilgili birimlerine teslim edilmiştir. ...
Devamı için ...

slide image

ZİMMETTİNİZDE KALAN ARAÇLARIN OTOPARK ÜCRETLERİNİN TAHSİLÂTI

Değerli meslektaşlarımızın en ciddi sıkıntılarından birine daha çözüm sunuyoruz… Yıllardır zimmetinizde bulunan, aranıp sorulmayan, ücretleri ödenmeyen, muhafazası külfet haline dönmüş ve bu hususlarda çözüme yönelik muhatap bulamadığınız her nevi aracın otopark ücretini toplu olarak tahsil ediyoruz. Trafik, Jandarma, Savcılık ya da mahkemeler aracılığıyla otoparklarımıza gelen ve yıllardır çeşitli zorluklarla muhafaza ettiğimiz, aranıp sorulmamış, ücretleri tahsil olunamayan, tabir yerinde ise atsan atılmaz satsan satılmaz durumdaki bu araçları mesleğimizin cilvesi, işimizin kamburu kabul ettik yıllarca. Bu araçlar parklarımızda dağ gibi yığılırken aldığımız sorumlulukta aynı...
Devamı için ...

slide image

ARAÇ SAHİPLERİ VE YEDİEMİNLERİ BULUŞTURUYORUZ

Öncelikle bu hizmeti uzun zamandır muhtelif banka ve finans kurumlarına verdiğimiz için doğru adreste bulunuyor olduğunuzu bilmenizi isteriz. Sizinde bildiğiniz gibi birçok yediemin otopark ellerindeki araçlardan muzdaripken bir o kadarda hak sahibi bu araçların bağlandığından bihaber olmaktan muzdariptir. Söz konusu yediemin otoparklardan kayda değer 150’yi aşkın üyemiz bulunmaktadır. BİRCAN YEDİEMİN ÇÖZÜM ORTAKLIĞI olarak hak sahipleri ve yedieminler arasında bu köprüyü kurarak her iki tarafa fayda sağlamaktan memnun oluruz. ...
Devamı için ...

slide image

YEDİEMİNLERDEN HACİZLİ ARAÇ SATIN ALMA

Yediemin otoparkı olarak hizmet veren kurum/kuruluş/işletme ler de bulunan araçlar trafikten herhangi bir sebepten men olunan araçlardır. Söz konusu araçların hak sahibi ilgili yediemin otoparklar olmadığı için birebir pazarlık usulü ile yedieminden araç satışı söz konusu değildir. ...
Devamı için ...

HACZEDİLEN MALLARIN MUHAFAZA EDİLECEĞİ LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI PDF Yazdır E-posta
Yazar Mustafa BIRCAN   

Tüm meslektaşlarımızın merakla beklediği Lisanslı Yedieminlik Yönetmeliğinin taslağı hazırlandı. Lisans alabilecekmiyim, kimler yedieminlik lisansı alabilir, yediemin olmak için ne gerekir, lisanslı yedieminlik nedir gibi sorulara yanıt Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden geldi...

Lisanslı Yediemin Depoları Hakkında Yönetmelik Taslağına görüş bildirimi için belirlenen süre 14.01.2013 te son bulacak. Yedieminlik müracaatında bulanacaklarda ve yetki verilecek olanlarda aranması gereken şartlar hakkında fikirleriniz bizim için önemli. Lütfen görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşın. Yapmanız gereken yazının altında bulunan alana fikirlerinizi yazmak.İşte Lisanslı yediemin depo ve garajları yönetmelik taslağı...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACZEDİLEN MALLARIN MUHAFAZA EDİLECEĞİ LİSANSLI

YEDİEMİN DEPOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, haczedilen malların muhafaza edileceği lisanslı yediemin depolarının kuruluşuna, niteliklerine, işletilmesine, teminat alınmasına, sigortaya; Adalet Bakanlığı tarafından lisans ve işletme belgesi verilmesi, bu depoların denetimi, faaliyetinin durdurulması, lisansın ve işletme belgesinin iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca haczedilen malların muhafaza edileceği gerçek veya tüzel kişilere ait lisanslı yediemin depolarının kuruluşuna, bu depolarda bulunması gereken asgari niteliklere, depo için alınacak teminata, mallar için muhtemel rizikolara karşı yapılacak sigortaya, Adalet Bakanlığı tarafından bu lisans ve işletme belgesinin verilmesine, işletme yetkisinin devrine; Adalet Bakanlığının lisanslı işletmelerle ilgili görev ve yetkilerine, faaliyetin durdurulması ya da iptali gibi idari tedbir ve tasarruflara, söz konusu depoların denetimine, depolarda tutulması gereken kayıtlara, haczedilen malların muhafaza işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, İcra ve İflas Kanununun 2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunla değiştirilen 88 inci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avukat Bilgi Sistemi: Avukatların internet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi,

b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

c) Başkanlık: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığını,

ç) Depo: Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından işletilen haczedilen malların muhafaza altına alındığı lisanslı yediemin deposunu,

d) Depo işleticisi: Lisans sahibi veya yetki devri ile yetkilendirilmiş işletme belgesi sahibi sıfatıyla depoyu işleten gerçek ya da tüzel kişiyi,

e) Kanun: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununu,

f) Kayıt: Fiziki veya elektronik ortamda üretilen ya da bu ortama aktarılan veya taşınan, bilgi, belge ve verinin saklanmasını,

g) Kurum Bilgi Sistemi: Tüzel kişilerin internet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi,

ğ) Mudî: Depoya teslim edilen malın sahibini,

h) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP): Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan yargı bilişim sistemini,

ı) Vatandaş Bilgi Sistemi: Vatandaşların internet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapmalarını sağlayan sistemi,

i) Yediemin Bilgi Sistemi: Depo işleticilerinin internet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Depoların Kurulması ve İşletilmesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Haczedilen Malların Muhafazası

 

Muhafaza işlemleri

MADDE 5 – (1) İcra müdürlükleri tarafından haczedilerek Kanunun 88 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca muhafaza altına alınan taşınır mallar, lisanslı yediemin depolarında muhafaza edilir.

(2) Muhafaza altına alınan mallar icra dairesinin yetki çevresindeki depoya teslim edilir. Muhafaza işlemini yapan icra dairesinin yetki çevresinde birden fazla depo bulunması halinde mal tesliminde, haciz mahalline mesafeleri de dikkate alınarak depolar arasında dengeli bir dağılım yapılmasına özen gösterilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Depoların Nitelikleri

 

Depolarda bulunması gereken asgari nitelikler

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe konu depoların;

a) Yüz metrekareden aşağı olmamak üzere kapalı alan ile araç kabul edilecek ise araçların park edilebileceği en az sundurma ile korunaklı, kapalı alana bitişik ya da makul uzaklıkta açık otoparkının bulunması,

b) Kapalı alanın tabanlarının beton veya aralıksız taş döşeli olması, sundurma ile korunaklı açık otoparkın çamur veya su birikintisini önleyecek şekilde betonlanmış veya kaplanmış olması,

c) Kapalı ve açık alanlarının, haczedilen malların taşınması, boşaltılması, yüklenmesi ve nakli için iş makinesi ve taşıma araçlarının kolayca çalışabileceği genişlik ve tavan yüksekliğine sahip olması,

ç) İdari işlerin yürütüleceği uygun bir kapalı alan ile iş sahipleri için bekleme salonunun bulunması,

d) Yeterli havalandırma sisteminin bulunması,

e) Yangına karşı gerekli önlemlerin alınmış olması,

f) En az otuz gün öncesine kadar kayıt verebilen güvenlik kamera sistemi ile güvenlik görevlisinin bulunması,

g) Kolay ve ekonomik ulaşım için yerleşim bölgelerine makul uzaklıkta olması,

ğ) Depolama hizmetleri ve ihtiyaç duyulan diğer yan hizmetleri yerine getirebilecek uygun ve yeterli alet, ekipman ve cihazlarla donatılması, depoda ihtiyaç duyulan teknik donanım ile bunları kullanacak yeterli ve nitelikli personel istihdamının sağlanması,

h) İşyeri açma ruhsat veya izninin bulunması,

gereklidir.

(2) Depoda elverişli kapalı alanın bulunması halinde müzayede ve teşhir salonu da açılabilir.

(3) Bakanlık, haczedilmiş malların sağlıklı muhafazasına yönelik olarak gerekli gördüğü diğer depo niteliklerini de lisans koşulu olarak arayabilir veya uygulamaya koyabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisans ve İşletme Belgesi Başvurusu, Başvuru Sahibinde Aranan Şartlar, Başvuruya Eklenecek Belgeler ve Başvuruların Değerlendirilmesi

 

Lisans başvurusu

MADDE 7 – (1) Gerçek veya tüzel kişiler depo açmak için lisans başvurusunda bulunabilirler.

 

Lisans başvurusunda bulunacaklarda aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak.

c) Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, yedieminlik görevini kötüye kullanma, 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılık suçlarından ya da kasten işlenmiş bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreli hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak.

ç) Yedieminlik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

d) Hakkında aciz vesikası düzenlenmemiş olmak.

(2) Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Tüzel kişilerin yönetim organlarında görevli gerçek kişiler yönünden birinci fıkradaki şartları haiz olmak.

b) Kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında aciz vesikası düzenlenmemiş, iflas kararı verilmemiş veya konkordato ilan edilmemiş olmak.

c) Yedieminlik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

 

Başvuru mercii ve aranılacak belgeler

MADDE 9 – (1) Lisans almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Başkanlığa bir dilekçe ile başvurur. Başvuru dilekçesinde başvuru sahibinin ya da temsilcisinin adı ve soyadı, varsa unvanı, T.C kimlik numarası, vergi kimlik numarası ile iletişim bilgilerinin yer alması zorunludur.

(2) Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:

a) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim organlarında bulunanların onaylı nüfus kayıt örneği ve arşivli adli sicil kaydı.

b) Kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında aciz vesikası düzenlenmemiş, iflas kararı verilmemiş veya konkordato ilan edilmemiş olduğunu gösterir belge.

c) Bizzat veya alt işletici tarafından açılacak deponun bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşıyacağı ve bu niteliklerin korunacağı, ayrıca yedieminlik faaliyetinin Kanuna ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yürütüleceği konusunda başvuru sahibi tarafından imzalanacak taahhütname.

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen lisans teminatı.

(3) Bakanlık kuruluş başvuru ve işlemlerinde, ihtiyaç gördüğü formların doldurulması ve sunulmasını isteyebilir.

 

Lisans başvurusunun incelenmesi

MADDE 10 - (1) Başvurular Başkanlık tarafından incelenerek karara bağlanır.

(2) İlk incelemede başvuru dilekçesinde veya bu Yönetmeliğe göre başvuruya eklenmesi gereken belgelerde eksiklik bulunduğu tespit edildiği takdirde başvuru sahibine eksikliği tamamlaması için iki hafta süre verilir.

 

Başvurunun kabul veya reddi

MADDE 11 – (1) Yapılan değerlendirme sonucunda; başvurunun Kanuna ve bu Yönetmeliğe uygun olduğunun anlaşılması halinde başvuru sahibine lisans verilir.

(2) Bu Yönetmelikte gösterilen belgelerin verilen sürede tamamlanmaması veya başvuru sahibinin aranan şartları taşımaması halinde başvuru reddedilir.

(3) Başvurunun kabul veya reddi işlemi Başkanlıkça alınacak Bakanlık oluru ile yapılır.

 

Tebligat

MADDE 12 – (1) Başvurunun ret veya kabulüne dair işlemler başvuru sahibine tebliğ edilir.

 

Lisans belgesi

MADDE 13 - (1) Başvuru sahibi adına, şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenecek bir lisans belgesi düzenlenir.

 

Yetkinin devredilmesi

MADDE 14 – (1) Lisans verilen gerçek veya tüzel kişiler, bu yetkilerini yazılı bir sözleşme ile alt işleticilere devredebilirler. Alt işleticinin depo açabileceği yer ve depo sayısı sözleşmede açıkça belirtilir.

(2) Alt işleticinin, lisans başvurusunda bulunacaklar için bu Yönetmelikte aranılan şartları taşıması zorunludur.

(3) Devir sözleşmesi Bakanlık onayıyla geçerlilik kazanır.

(4) Bu devir, lisans verilen gerçek veya tüzel kişilerin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

 

İşletme belgesi verilmesi

MADDE 15 – (1) Lisans sahibi veya bu yetkiyi devralan alt işleticiler bir veya birden fazla yerde depo açabilirler. Aynı yetkiye dayanılarak açılacak depolar ayrı işletmeler olabileceği gibi şube şeklinde de açılabilir.

(2) Lisans sahibi veya bu yetkiyi devralan alt işleticilerin yedieminlik faaliyetine başlayacakları depo ya da şube için Bakanlıktan işletme belgesi almaları gerekir.

(3) İşletme belgesi almak isteyenler deponun bulunduğu yer icra müdürlüğüne başvurarak deponun bu Yönetmelikte belirtilen asgari şartları taşıdığına dair inşaat bilirkişisi marifetiyle bir tespit yapılmasını talep eder. Birden fazla icra müdürlüğünün bulunması halinde tespiti ikinci icra müdürü yapar. Tespit talebi muhabere kaydına işlenir. Başvuru sahibi, icra müdürlüğü tarafından takdir edilecek bilirkişi ücretini ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanuna göre icra müdürü için belirlenen yolluk ile diğer masrafları peşin olarak yatırır.

(4) İşletme belgesi verilmesi için Başkanlığa bir dilekçe ile başvurulur. Başvuruya, üçüncü fıkraya göre tespite ilişkin tutanak ve raporun bir örneği ile bu Yönetmeliğe göre gösterilen teminat ve sigorta yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair sigorta poliçesi eklenir.

(5) Yapılan inceleme sonucunda deponun, bu Yönetmelikte belirtilen nitelik ve şartları taşıdığının tespit edilmesi halinde başvuru sahibine şekli ve içeriği Başkanlıkça belirlenecek bir işletme belgesi verilir. Aksi halde başvuru reddedilir.

(6) Başvurunun kabul veya reddi işlemi Başkanlıkça alınacak Bakanlık oluru ile yapılır.

(7) İşletme belgesi verilmesi veya bu talebin reddine dair işlemler o yer icra müdürlüklerine bildirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Depo İşleticisinin Hak ve Yükümlülükleri

 

Depo işleticisinin hakları

MADDE 16 - (1) Depo işleticisinin hakları şunlardır:

a) Yedieminlik hizmeti karşılığında Bakanlık tarafından çıkarılan ücret tarifesi çerçevesinde ücret talep etmek.

b) Haczedilen malların depo haricindeki bir satış mahalline getirilmesi ve götürülmesi için gerekli nakil masrafını talep etmek.

c) Ücreti ödenmemişse haczedilen mal üzerinde hapis hakkını kullanmak.

ç) Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen durumlarda malların muhafazasını reddetmek.

d) Kanun ve bu Yönetmelikte öngörülen diğer hakları kullanmak.

 

Depo işleticisinin yükümlülükleri

MADDE 17 - (1) Depo işleticisinin yükümlülükleri şunlardır:

a) İşletme belgesi verilmesi için aranan şartlarının korunması ve sürdürülmesi için gerekli tedbirleri almak ve bu şartların kaybolması hâlinde durumu derhal Bakanlığa bildirmek.

b) Bu Yönetmelikte izin verilen durumlar dışında, icra müdürlüğü tarafından muhafazası istenen haczedilen mallar ile icra daireleri ve adli merciler tarafından teslim edilen diğer malları depoya kabul etmek, teslim alınan malların korunmasında gerekli özeni göstermek ve her türlü tedbiri almak.

c) İcra müdürünün talebi üzerine haczedilen malları satış mahalline getirmek ve götürmek.

ç) Bu Yönetmelikte öngörülen kayıtları tutmak.

d) Doğrudan Bakanlık tarafından veya denetim sırasında istenecek bilgi, belge ve raporları vermek.

e) Bakanlık tarafından Kanun ve bu Yönetmelik çerçevesinde verilen diğer görevleri ve talimatları yerine getirmek.

f) Depoda yedieminlik dışında bir faaliyette bulunmamak.

g) Kanun ve bu Yönetmelikte öngörülen diğer hükümlere uymak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Depoya Kabul Edilemeyecek Mallar, Depoya Kabulü Zorunlu

Olmayan Mallar, Malların Depoya Girişi ve Çıkışı, Yedieminlik Ücreti

 

Depolara kabul edilemeyecek mallar

MADDE 18 - (1) Depoya;

a) Değeri süratle düşen,

b) Patlayıcı, yanıcı, tahrip edici ve aşındırıcı madde, zehirli gaz, nükleer yakıt, radyoaktif madde, can ve mal güvenliği yönünden tehlikeli olduğu saptanmış her nevi katı, sıvı ve gaz halinde olan,

c) Kısa sürede bozulabilecek gıda maddeleri, yaş sebze ve meyve ya da muhafazası özel bakım ve tesise lüzum gösteren,

ç) Bir arada bulundukları eşya için tehlike arz eden,

d) Kötü koku yayan,

mallar alınmaz.

(2) Depoya alınmayacak bu mallar hakkında Kanunun 113 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca icra müdürlüğünce işlem yapılır.

 

Depoya kabulü zorunlu olmayan mallar

MADDE 19 - (1) Depo işleticisi, Kanunun 88 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca muhafaza masrafı alacaklı tarafından peşin olarak icra müdürlüğüne ödenmemiş bulunan malları kabul etmeyebilir.

 

Malların girişi

MADDE 20 - (1) İcra müdürlüğü tarafından teslim edilen mallar depo görevlisi tarafından giriş makbuzu düzenlenerek depoya alınır ve depo emanet kaydına kaydedilir.

(2) Mallar teslim alınırken fotoğraf veya kamera görüntüleri alınır. Ayrıca araç, makine veya elektronik cihazların çalışır durumda olup olmadığı, herhangi bir parçasının sökülmüş veya eksik bulunup bulunmadığı ile araçların ruhsat ve anahtarlarının teslim edilip edilmediği kontrol edilip tutanağa bağlanarak giriş makbuzuna eklenir.

 

Malın etiketlenmesi

MADDE 21 - (1) Teslim alınan haczedilen malın cins, tür, marka, model, numara ve ölçü gibi benzerlerinden ayırmaya yeterli bütün nitelikleri ile icra dairesindeki dosya numarası, alacaklı ve borçlunun ad ve soyadlarını gösteren barkod veya benzeri sistemler kullanılmak suretiyle üretilmiş bir etiket mala yapıştırılır.

(2) Barkod veya benzeri sistem ile UYAP arasında gerekli uyum sağlanır. Bunun için gerekli tüm bilgiler UYAP Bilişim Sisteminde saklanır.

 

İcra müdürlüğü tarafından yapılacak işler

MADDE 22 – (1) Haczedilen malların depoya getirilmesi ve teslimi işleri, ilgili icra müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Bu işlere ait masraflar, icra dairesince alacaklıdan peşin alınan avanstan karşılanır.

 

Haczin takibi

MADDE 23 – (1) Depo işleticisi tarafından, haciz tarihinden itibaren altı ay geçmiş bulunan mallar üzerindeki haczin devam edip etmediği icra müdürlüğüne makul aralıklarla yazı yazılarak takip edilir.

(2) Yasal sürede satışın istenmemesi ya da diğer bir sebeple haczin kalktığının anlaşılması halinde, malın teslim alınmasının sağlanması, teslim alınmayan mallar hakkında ise Kanunun 88 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre işlem yapılması için icra müdürlüğüne yazı yazılır.

Malların çıkışı

MADDE 24 - (1) Depoda muhafaza edilen mal, ilgili icra müdürlüğünün yazılı talimatı doğrultusunda yazıda belirtilen şahsa kimliğini ispata yarayan belge karşılığında çıkış makbuzu düzenlenerek teslim edilir.

Yedieminlik ücreti

MADDE 25 - (1) Haczedilen malların depoda muhafazası karşılığında, Kanunun 88 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Başkanlık tarafından her yıl çıkarılan ücret tarifesinde belirlenen ücret ödenir. İcra müdürlüğü tarafından yapılacak ödeme, depo işletmesinin bildireceği banka hesabına yapılır.

(2) Depoya adli merciler tarafından teslim edilen diğer mallar hakkında da aynı Tarife uygulanır.

(3) Depo işleticisi, yedieminlik hizmeti karşılığında taraflardan ücret tarifesinde yazılı ücretin dışında ek bir ücret isteyemez.

 

ALTINCI BÖLÜM

Depolarda Tutulacak Kayıtlar, Makbuzlar ve Kartonlar

 

Kayıtların tutulması

MADDE 26 - (1) Depolarda, mali mevzuatın öngördüğü defter, kayıt ve belgelerin dışında bu Yönetmelikte düzenlenen kayıtların tutulması, makbuz ve kartonların kullanılması zorunludur.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca depolarda tutulması gereken her türlü kayıt dosyalama, saklama ve arşivleme işlemleri ile uyum ve işbirliği sağlanmış birimlerle yapılacak her türlü işlemler UYAP ortamında gerçekleştirilir. UYAP’ın geçici olarak kullanılamadığı durumlarda işlemler fiziki ortamda yapılır ve en kısa sürede UYAP’a aktarılır.

(3) Depoların UYAP’la uyum ve işbirliğinin sağlanması için Bakanlık tarafından gerekli tedbirler alınır.

 

Tutulacak kayıtlar

MADDE 27 – (1) Depolarda aşağıda gösterilen kayıtların tutulması zorunludur:

a) Depo emanet kaydı.

b) Gelen ve giden evrak kaydı.

c) Zimmet kaydı.

 

Depo emanet kaydı

MADDE 28 - (1) Depoda muhafaza edilmek üzere icra müdürlükleri tarafından teslim edilen mallara ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.

(2) Depo emanet kaydı; sıra numarası, icra müdürlüğü esas numarası, alacaklı ve borçlunun adı, soyadı, unvanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresleri, giriş ve çıkışta malı teslim eden veya teslim alanın adı soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, malın cinsi, miktarı, adedi, teslim tarihindeki evsafı, taşıtların modeli, markası, tipi, değeri, haciz tarihi, malın depoya giriş ve çıkış tarihi, kalma süresi, alınan ücret ve düşünceler sütunlarını içerir.

 

Gelen ve giden evrak kaydı

MADDE 29 - (1) Depoya gelen ve giden evraka ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.

(2) Gelen ve giden evrak kaydı; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya gönderen daire, geliş veya sevk tarihi, evrakın konusu ve düşünceler sütunlarını içerir.

 

Zimmet kaydı

MADDE 30 - (1) Depodan çeşitli mercilere gönderilen evrakın işlendiği kayıttır.

(2) Zimmet kaydı; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği merci, alındığı tarih, evrakı alanın adı ve soyadı ve evrakı alanın imzası sütunlarını içerir.

(3) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra ayrı bir kartonda saklanır.

 

 

Kullanılacak makbuzlar

MADDE 31 - (1) Depolarda aşağıdaki makbuzlar kullanılır:

a) Giriş makbuzu.

b) Çıkış makbuzu.

 

Giriş makbuzu

MADDE 32 - (1) Haczedilen malların depoya kabulü esnasında düzenlenecek olan giriş makbuzu aşağıda yazılı hususları içerir:

a) Sıra numarası.

b) Malı teslim eden icra müdürlüğünün adı ve dosya numarası.

c) Alacaklı ve borçlunun adı ve soyadı.

ç) Malın cinsi.

d) Malın haciz tutanağında belirtilen miktarı.

e) Malı teslim eden ve alanın adı ve soyadı ile imzası.

(2) Elektronik ortamda düzenlenen makbuzlar UYAP’ta yer alan icra dosyasına gönderilir. Bir örneği de giriş makbuzu kartonunda saklanır.

 

Çıkış makbuzu

MADDE 33 - (1) Haczedilen malların depodan çıkışı esnasında düzenlenecek olan çıkış makbuzu, giriş makbuzunda yer alan bilgileri içerir.

(2) Elektronik ortamda düzenlenen makbuzun bir örneği malı teslim alana verilir. Bir örneği UYAP’ta yer alan icra dosyasına gönderilir. Bir örneği de çıkış makbuzu kartonunda saklanır.

 

Kartonlar

MADDE 34 – (1) Depoda aşağıda yazılı olan kartonlar tutulur:

a) Giriş makbuzu kartonu.

b) Çıkış makbuzu kartonu.

c) Gelen evrak kartonu.

ç) Giden evrak kartonu.

d) Denetim kartonu.

e) Sigorta ve tazminatlar kartonu.

 

Yeni kayıt eklenmesi

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen kayıtlara gerek görüldüğünde Bakanlık tarafından yeni kayıtlar veya mevcut kayıtlara yeni sütunlar eklenebilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Teminat ve Sigorta

 

Depo teminatı

MADDE 36 – (1) Lisans almak üzere başvuranlardan üç yüz bin Türk Lirası teminat alınır.

(2) İşletme belgesi almak üzere başvuran lisans sahibi veya alt işleticilerden deponun açık ve kapalı alanının toplamı üzerinden metrekare başına beş yüz Türk Lirası depo teminatı alınır. Depo kapasitesi işletme belgesinde gösterilir. Lisans sahibinden lisans başvurusu sırasında alınan teminat lisans sahibinin bizzat açacağı depo için alınması gereken teminatı karşılıyorsa ayrıca depo teminatı alınmaz. Eksik kalması halinde ise tamamlattırılır.

(3) Teminat olarak kabul edilebilecek değerler şunlardır:

a) Tedavüldeki Türk parası.

b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

ç) Hisse senedi, sigorta teminatı, kefalet senedi ve nakde çevrilebilir diğer güvenceler.

(4) Teminatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde temerrüde düşülmesi halinde Bakanlığa bu tür teminatı alış ve satış, düzenleme ve transfer konusunda yetki veren bir gayri kabili rücu yetki belgesi de teminat ile birlikte verilir.

(5) Banka teminat mektubunun, Türkiye’de yerleşik bir bankadan alınması, vazgeçilmesi imkânsız, kesin ve şartsız olması gerekir. Ayrıca banka teminat mektubu ile diğer teminatların süresiz olması aranır.

(6) Kanun kapsamında alınacak teminatlar, Bakanlık adına ve lehine düzenlenir. Bu teminatların muhafazası, nakde çevrilmesi ve zarar görene ödenmesi, kanuni takibinin yapılması, ilgililer hakkında dava açılması, tahsili, yeterliliği, lisansın veya işletme belgesinin iptali durumunda depo işletmesinin yerine getirmesi gereken bir tazmin veya yükümlülüğünün bulunmadığının tespiti sonrası teminatın iadesi, teminatla ilgili diğer hususlar ve tasarruflar Başkanlıkça yerine getirilir.

(7) Lisansın veya işletme belgesinin iptali durumunda, depo işletmesinin yerine getirmesi gereken bir tazmin veya yükümlülüğünün bulunmadığı Başkanlık tarafından tespit edilmedikçe, teminatlar iade olunamaz.

(8) Bu maddede belirtilen teminat miktarlarını artırmaya ve eksiltmeye Bakanlık yetkilidir. Bu durumda alınmış bulunan teminatlar ilan tarihini takiben en geç 30 gün içinde tamamlanır ya da yenilenir.

(9) Eski teminat, talep halinde yenisi ile değiştirilebilir.

 

Sigorta

MADDE 37 – (1) Depo işleticisi, teslim aldığı haczedilen mallar için; hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yangın, duman, infilak, deprem, dâhili su basması, sel, grev, lokavt, toplumsal hareketler, terör, fırtına, kar ağırlığı, yıldırım, yer kayması, kara, deniz veya hava aracı çarpması ve benzeri diğer rizikolara karşı sigorta yaptırmak zorundadır. Bakanlık yeni rizikolar belirlemeye yetkilidir.

(2) Sigorta poliçesi ve sözleşmesi düzenlenirken bu maddede yazılı yükümlülükler de dikkate alınır.

(3) Depolanan mallar için düzenlenen sigorta poliçesinde, poliçe lehdarı, hasarın meydana geldiği tarihteki mudîdir.

(4) Depoda sigorta kapsamına giren bir hasar meydana gelmesi durumunda, depo işleticisi bu durumu ve muhtemel zarar miktarını derhal Başkanlığa ve ilgili sigorta şirketine bildirir. Zarar hesabında, zararın oluştuğu tarihteki malın değeri dikkate alınır.

(5) Depo işleticisi hukuken geçerli bir mazereti olmadıkça hasarın tespitini takiben en geç beş iş gününde istenen tüm belgeleri ilgili sigorta şirketine iletmek, sigorta şirketi de belgelerin ulaşmasını takiben en geç on iş gününde mudîye hasarın bedelini ödemek zorundadır.

(6) Sigorta sözleşmesinin feshedilmesi sonucunu doğuracak bir nedenin ortaya çıkması durumunda, ilgili sigorta şirketi bunu derhal Başkanlığa ve depo işletmesine bildirmekle yükümlüdür. Sigorta sözleşmesinin feshi, ancak söz konusu bildirimin Başkanlığa ulaştığı tarihten itibaren otuz günlük sürenin dolmasından sonra hüküm ifade eder.

(7) Depo işleticisi, sigorta poliçe ve sözleşmesinde öngörülen kurallara uygun davranmak ve personelinin de bu sigorta hükümlerini ihlal edecek veya geçersiz kılacak davranışlardan kaçınmalarını sağlayacak tedbirleri almak zorundadır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Depoların Denetimi, Lisansın İptali ve Faaliyetin Durdurulması

 

Depoların denetimi

MADDE 38 – (1) Depolar, deponun bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığının gözetim ve denetimine tâbidir.

(2) Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendirdiği Cumhuriyet savcısı depoların bu Yönetmelikte belirtilen asgari nitelikleri muhafaza edip etmediğini, kayıt ve belgeleri ile tüm işlemlerini her yılın mart ayında denetler. Şikâyet ve ihbar durumunda depo işletmesi her zaman denetlenebilir. Denetim sırasında teknik konularda, bilirkişi yardımından faydalanılabilir.

(3) Depo yöneticisi ve personeli; denetim amacıyla gelen Cumhuriyet savcısının işletme ve tesislere girmesine engel olmamaya, varlıklarını, numuneleri, cihazları, belgeleri, kayıt ve defterleri göstermeye, incelenmesine yardımcı olmaya, istenilen bilgileri eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak vermeye ve diğer her türlü yardımı ve kolaylığı göstermeye mecburdur.

(4) Denetim sırasında, gecikmesinde sakınca görülen durumlarda, hatalı ve yanlış işlemlerin önlenmesi ve eksiklerin giderilmesini Cumhuriyet savcısı isteyebilir.

(5) Denetim raporlarının birer örneği depo ve Cumhuriyet başsavcılığında muhafaza edilir. Bir örneği ise Başkanlığa gönderilir.

(6) Başkanlık gerek gördüğü durumlarda ve her halde iki yılda bir lisans veya işletme belgesi sahibinin bu Yönetmelikte aranılan şartları taşımaya devam edip etmediğini re’sen inceler.

 

Lisansın iptali ve son bulması

MADDE 39 – (1) Aşağıdaki hallerde lisans iptal edilir:

a) Lisans başvurusunda bulunacaklar yönünden bu Yönetmelikte aranılan şartların başlangıçta mevcut olmadığının anlaşılması ya da sonradan kaybedilmesi.

b) Teminatın tamamlanması ya da yenilenmesi gerektiği durumlarda verilen sürede gereğinin yapılmamış olması.

c) Lisans sahibinin lisansın iptalini talep etmesi.

(2) Gerçek kişinin ölmesi veya tüzel kişiliğin sona ermesi durumunda lisans kendiliğinden son bulur. Bu durumda alt işleticilere devredilen yetki de sona erer.

 

İşletme belgesinin iptali ve son bulması

MADDE 40 – (1) Aşağıdaki hallerde işletme belgesi iptal edilir:

a) İşletme belgesi başvurusunda bulunacaklar yönünden bu Yönetmelikte aranılan şartların mevcut olmadığının anlaşılması veya sonradan kaybedilmesi.

b) Teminatın tamamlanması ya da yenilenmesi gerektiği durumlarda verilen sürede gereğinin yapılmamış olması.

c) Depoda yedieminlik dışında bir faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi.

ç) Denetim sırasında depoda tespit edilen Kanuna ve bu Yönetmeliğe aykırı ya da eksik hususların verilen süre içerisinde giderilmemesi.

d) İşletme belgesi sahibinin belgenin iptalini talep etmesi.

e) Depolarda bu Yönetmeliğe göre bulunması gereken asgari niteliklerin başlangıçta bulunmadığının anlaşılması ya da sonradan kaybedilmiş olması.

f) Lisans sahibi ile alt işletici arasında yapılan yetki devri sözleşmesinin sona ermesi veya taraflarca feshedilmesi.

(2) Lisans sahibi ya da işletme belgesi sahibi gerçek kişinin ölmesi veya tüzel kişiliğin sona ermesi halinde işletme belgesi kendiliğinden son bulur.

(3) İşletme hakkının ölümle sona ermesi halinde miras şirketi tarafından üç ay içerisinde lisans veya işletme belgesi alınması halinde depo işletmesi faaliyetine devam eder.

(4) Depo işletmesinin herhangi bir nedenle kapanması veya hukuki ya da fiili olarak yönetim boşluğu oluşması halinde, geçici olarak yönetilmesi veya masrafı depo işletmesi tarafından karşılanmak suretiyle depoda bulunan malların başka bir depoya nakledilmesi gibi hususlarda Cumhuriyet başsavcılığı icra müdürlükleri ile koordineli bir şekilde gerekli tedbirleri alır.

 

İşletme belgesinin askıya alınması

MADDE 41 – (1) Yapılmış bir tespit veya denetim sonucunda mevzuata aykırılığın belirlenmesi durumunda Başkanlık tarafından fiilin önem ve mahiyetine göre işletmenin faaliyetlerinin tamamı veya bir kısmı durdurulabilir.

(2) Eksiklikleri gidermesi için depo işleticisine iki hafta süre verilir. Aykırılık ve eksikliklerin bu sürenin sonunda da giderilmemesi halinde işletme belgesi iptal edilir.

İptal ve askıya alınma usulü, bu işlemlerinin bildirilmesi ile belgelerin iadesi

MADDE 42 – (1) Lisans veya işletme belgesinin iptali ile faaliyetin askıya alınması Bakanlık oluru ile yapılır söz konusu işlem ilgililere ve icra müdürlüğüne bildirilir.

(2) Lisansın ya da işletme belgesinin iptal edilmesi durumunda, söz konusu belgeler Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla Başkanlığa iade edilir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Son Hükümler

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye ve herhalde en geç 05/01/2014 tarihine kadar o yerdeki mevcut depo ve garajlarda muhafaza işlemlerine, mevcut yönetmelik ve ücret tarifeleri çerçevesinde devam olunur. Lisanslı depo faaliyete geçtikten sonra diğer depolara haczedilen mallar teslim edilemez.

 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Depoların UYAP’la uyum ve işbirliği sağlanıncaya kadar elektronik ortamda tutulması gereken kayıtlar ile diğer işlemler fiziki ortamda yapılmaya devam olunur.

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 43 – (1) 13/07/1987 tarihli ve 19516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 45 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar  

 
0 #33 Gürcan 07-05-2015 14:06
Sn.mustafa çalışkan;
Maalesef yalnız sizin değil tüm meslektaşlarımı zın başlıca sorunu sigorta. Riskli meslek addederek sigorta teminatı verilmiyor. Bu konuda bir çok girişimde bulunmamıza rağmen netice alabilmiş değiliz.
 
 
0 #32 mustafa çalışkan 06-05-2015 13:51
ben hatayda yediemin işletmecisiyim hatay ili reyhanlı ilçesinde 11 mayıs 2014 te gerçekleşen bombali patlamalardan dolayı yediemin sigortası yaptıramadım ve sigortacılardan aldığım bilgi efendim hatay patlamadan sonra terör bölgesi gözüküyor oyuzden sigorta yapamıyoruz bana yardım cı olacak meslektasım varmı çıkmazdayım inanin
 
 
+1 #31 Gürcan 23-10-2014 10:46
Gökhan bey hapis hakkı konusu buradan anlatamayacağım ız kadar geniş bir konudur.Uygulamada ise oldukça hassas davranılması gerekir zira bu konuda haklı iken haksız çıkmak uygulama hatası yapılması halinde mümkündür.Bu nedenle bir avukattan yardım almanızı öneririz.
 
 
0 #30 gokhan 16-10-2014 14:09
2009 dan beri yediemin çalıştırmaktayı m.hapis hakkını nasıl kullana bilirim ..yardımcı olabilirmisiniz .
 
 
0 #29 Gürcan 20-09-2014 09:37
Sn.hakan kuyu ;
http://yediemin.net/makaleler/84-lsansli-yedemn-depolari-yoenetmel.html ve http://yediemin.net/makaleler/26-yedemn-deposu-acma-hususunda-sorulara-yanitlar.html
lütfen bağlantıları tıklayınız sorunuzun cevabı ve fazlası mevcuttur.
 
 
0 #28 hakan kuyu 18-09-2014 10:17
selamlar iyi çalışmalar...yeni yönetmelik yürürlüğe girdimi ve bizim 10 donum arazi için ne masrafımız olur ...ogrenebilirmiği m kabaca
 
 
+1 #27 ATA BAYKAL 16-04-2014 08:28
33 senedir yediemin ve bu konularda bilirkişilik yapmaktayım.
adaletbakanlığı nın hersene yayımladığı fiyat tarifesindeki %30 şartı kesinlikle kalkmadan veya %30 hersene için uygulanmadıkça ,depo ücreti ödenmeden 3 ayı geçen mahçuzlarla ilgili resen satışı yapılır şartı getirilmezse,ki mse bu işe talip olmaz
 
 
-1 #26 fatih can 18-02-2014 10:04
aracım borcumdan dolayı haciz işlemiyle özel bir otoparka alındı. aracı yediemin olarak başka bir yere alma şansım varmı acaba ?
 
 
0 #25 göksel arapoğlu 10-09-2013 18:03
selamlar saygi değer yeddiemin işletmecileri herkesin ayrı ayrı sorunları var teminat sigorta personel ve kira giderleri hesaplarsak ve araç uzerine ve metre kareye bolersek şuanda adalet bakanlığı fiyat tarifeleri uzerinden korutmaz bakiyorunki bazi kişiler memnunluk gosteriyor bazi şehirlerde buyuk ve ucuz arazi kiralari olanlar memnunluk gosteriyor düşünün 1500 mk araziye 40000 tl kira veriyorum alti aydan sonra fiyat yariyariya düşüyor nasil çikilacak bu işin içinden lutfen yapici olalim bizinde katkimiz olsun sorunlarimiz giderilsin
 
 
0 #24 Mustafa BIRCAN 15-06-2013 07:51
http://www.pgm.adalet.gov.tr/ Adresinde de yayınlanmakta olan formun Yediemin depo ve garaj işletmecileri tarafından doldurulması istenilmektedir . İstatistik bilgi toplamayı amaçlayan bakanlık birimleri bu verileri lisanslı yediemin depoları için istenilecek teminatın belirlenmesi amacıyla kullanacaktır. Ancak öngörülerimize göre bu şekilde sağlıklı veriye ulaşmak mümkün olmayacaktır...
Detay için www.yediemin.net/component/content/article/4-duyurular/77-lsansli-yedemnlk-cn-gereken-temnatin-belrlenmes.html
 
 
-5 #23 deryam 08-04-2013 14:19
devlet bu işi sizin için bedava yaperken bişey yoktu alıp alıp koyuyodunuz hiç düşün müyodunuz şimdi eli taşın altına gelinçe canınızmı yandı yapsanız bile orasıda dolacak ondan sonra yok yok siz neyapın biliyonuzmu değersiz olan bir yerden koca bi köyü kapatın sizin elinizden buda gelir haciz falan anladınızmı koy koya bildiğin kadar be avkatlar
 
 
+2 #22 metin aksoy 22-03-2013 10:24
yeni taslağa göre yediieminlik yapabilecek varsa öne çıksın lütfen ve işin matematiğini bize de anlatsın. Öyle ya biz hesap yapmasını bilmiyoruz sanki.
 
 
0 #21 Mustafa BIRCAN 28-02-2013 09:25
Sn.Bayrak Otopark ve diğer takipçilerimiz;
http://yediemin.net/component/content/article/4-duyurular/76-2013-yediemin-uecret-tarifesi.html bağlıntıda görüntülenen yazı ile lisanslı depolar için ayrıca bir ücret tarifesi yayınlanacağı resmiyet kazanmıştır.Öte yandan Bakanlık ile görüşmelerimiz neticesi bu tarifenin öncekinden farklı olacağını düşünmekteyiz.Genel olarak yorum ve maillerde mevcut ücretlere haklı olarak dem vurulmakta olup Lisans lı yedieminler için yeniden hazırlanacak olan ücret tarifesinin farklı olacağı bilgisine dikkat edilmemektedir.Öte yandan bu değişikliğin ne şekilde olacağı henüz net değildir.Ücretlerin makul seviyeye getirilip getirilmeyeceği ve hatta lisans için öngörüleri sağlamaya gerekecek maddi yatırımı karşılayıp karşılamayacağı henüz bilinmemektedir .Bilginize...
 
 
+2 #20 bayrak otopak 27-02-2013 18:26
bence bu yonetmelık yeddı emınlık ısıyle ılgılenenler tarafından hazırlanmamıs olup masa basında oturup kafalarına gore kanun cıkartan kısıler tarafından hazırlanmıstr.bu sartlar altın bu kanunu duzenlıyenlere hemn otoparkımı devredebılırım bı adalet bakanlıgı otpark fıatlarını once bı ıncelesınler 3,40 tl ıle 24 saat bıaractan alınıp ayda 102tl kazanılıp vergılerıde bu fıatın ıcıne dahıl ve sıze kalacak olan ucret ayda 65 tl oldunu dusunup bundakı elamn ve dıger gıderlerde goznune alınıp bu kanunların cıkartılması ve temınatlaeın ıstenmesı v.s. neyse uzatmak ıstemıyom bugun ıstenılen temınat fıatın karsın ben hemen otoparkımı adalet bakanlıgına devredebılırım not. 20 yıldır bu ısı yapmaktayım ama en ufak bır ıs kazasında bıle vatandasın sıkayetıne maruz kalmakla tum hurda araclara bekcılık yparak 8 adet elemanımla ucu ucuna hatta kısmen vergı borclarımı odemekte sıkıntı cekerek yurutmekteyım (once bı otoparkın malıyetı ve bu fıatlarla kazancını hesaplanark kanun hazırlanmalı V.S.....
 
 
+5 #19 Ali Kılınçarslan 25-01-2013 18:52
Selamlar.Yorumların hepsini okudum.Ben 4 yıldır yeddieminlik yapmaktayım.Taslak metinde istenen astronomik rakamlar olsun,sundurma vb. tüm istenenler tamamen saçmalıktan ibarettir.Kazandığımız paralar eğer tamamen yasal ise ne sundurmaya ne de teminata yetmez.Anayasa da verilen hak geri alınamaz der.Bu sektör güvenilir insanlara verilmekten çok parası olana verilir.Onlar da yaptığı onca yatırımı çıkarabilmek için ne kadar yan yol varsa saparlar.Yetkililerin bir an evvel bu hatadan dönmelerini mevcut yeddieminleri koruyacak şekilde düzenleme yapmalarını,yen i açılacak olanlara da daha uygun yaptırımlar getirilmesini istiyoruz.SAYGILAR
 
 
0 #18 Mustafa BIRCAN 25-01-2013 14:27
Yönetmelik aslı tahmin ve öngörülerimize göre 2013 ün 2. ayı gibi çıkacaktır.
 
 
0 #17 UGUR 24-01-2013 15:19
YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK TAHMİNİ OLAN VARMI
 
 
0 #16 Mustafa BIRCAN 18-01-2013 12:19
Alıntı:
ama birrilerinin buna dur demesi lazım eger yediemin deposu olmazsa haciz olmaz ve ne alacaklı parasını alır ne avukat ıs yapar nede devlet yapılan hacızden satılan mallardan hacize giden taksıden ucret alabılır aksıne yedıemın depolarının artırılması lazım
Halit bey facebookta da paylaştığımız bir görüşü bu yorumunuzu görücünce yeinelemek istedim ''Yediemin türk hukuk sisteminin olmazsa olmazıdır.Tıpkı ceza infaz kurumları gibi. Yedieminin olmadığı bölgelerde sistem anlamını yitirecektir.''
 
 
+2 #15 Mustafa BIRCAN 17-01-2013 13:06
Alıntı:
16-01-2013 18:39 Affınıza sığınarak tek kelime etmek istiyorum:"Saçmalığın daniskası" 5 dönüm yer açık alan için sundurma masrafı artı 300 bin teminat + sigorta masrafı(5000x50 0=2500000) + evrak işleri için ekstra personel ücretleri = yüklüce bir servet eder.Otoparklarda olan aylık araç sirkülasyonları n durumuda belli, yok denecek kadar az.Bu kadar masraf adalet bakanlığının tarifesi ile kaç senede çıkar "para kazanamadan" hiç düşünmezler.Bu kadar hurdayı hangi sundurmanın altına sokacaklar 500 lira sigortalı metre kareye hangi otoparkçı kaç mobilet sığdıracak merak ederim.

Sayın Celeal LÜLECİ ;
Söylemleriniz genel olarak tüm meslektaşlarımı zın fikirleri ile aynı .Ücret olayına gelince diyelim bakanlık otomobil ücretini günlük 10.00TL ye çıkardı.Zannetmiyorumki bu çözüm olsun.Olmaz zira bu kezde alacaklılar araçlara yakalama şerhi koymaz.Sonuçta alacaklı masraf yapacak.Dosya masraflarını yapsın,yakalama koymak için ayrıca ücret ödesin,satış masrafını yapsın,çekici vs.ödesin,yollukla r taksi ücretleri derken bide yediemin ücreti on liradan olsa alacaklıya ne kalacak...Sonuç olarak ücretin artması tabiki gerekli ancak buda yakalamalı araç sayısında düşüş olarak yediemine yansır ve bahsedilen teminat ve diğer masraflara değmez.
Sundurma olayına gelince her yönden sakıncalıdır.Masrafı bir tarafa dursun kar ağırlığı risktir,vinç çalışması mümkün olmayacaktır,ol ası yangın sel gibi felaketlerde müdehaleyi etkisiz kılacaktır,sund urma ile kapalı alanda biriken kuşların dışkılarının araçları görünmez hale getireceğinide üzeri kapalı alanda araç muhafaza edenler bilir dez avantajlarını saymakla bitmez.Öte yandan avantajı ne diye bi düşünün.Ben bulamadım bulan varsa buyursun.
 
 
0 #14 celal lüleci 16-01-2013 20:44
sayın admin bu mailıda eklerseniz çok sevinirim.Yönetmelikte yapılacak sundurma kaç araç için olacak en az kaç hacizli araç barındırılması şart belirtilmemiş lisans almak için limitleri bilmeden bu işe girişmek sonradan büyük risk doğuracaktır.
 
 
+2 #13 celal lüleci 16-01-2013 18:39
Affınıza sığınarak tek kelime etmek istiyorum:"Saçmalığın daniskası" 5 dönüm yer açık alan için sundurma masrafı artı 300 bin teminat + sigorta masrafı(5000x50 0=2500000) + evrak işleri için ekstra personel ücretleri = yüklüce bir servet eder.Otoparklarda olan aylık araç sirkülasyonları n durumuda belli, yok denecek kadar az.Bu kadar masraf adalet bakanlığının tarifesi ile kaç senede çıkar "para kazanamadan" hiç düşünmezler.Bu kadar hurdayı hangi sundurmanın altına sokacaklar 500 lira sigortalı metre kareye hangi otoparkçı kaç mobilet sığdıracak merak ederim.
 
 
0 #12 Gürcan 16-01-2013 09:21
Arkadaşlar değerli yorumlarınız için teşekkürler ancak ağırlıkla teminat konuşulmuş fiziki şartlardan açık depo alanlarının sundurma ile örtülmesi zorunluluğuna dikkat çekmek isterim...
 
 
+2 #11 Celal KARA 14-01-2013 23:10
Sayın hocam taslağın tamamını okudum.Taslakta yedieminlik görevini kötüye kullananlar rüşvet .ihaleye fesat karıştıranlar hakkında yasal tedbirlerin alınarak. Mevcut yedieminlerin haklarının korunması bunların yasal statüye kavuşmaları gerektiği.Sigorta ile ilgili tüm alacaklının ve borçlunun haklarının korunması gerekir fakat lisans ücretleri adeta imkanları kısıtlı yedieminleri yok etmeye yönelik olduğu bununda adalete ve insafa uygun olmayacağını düşünüyorum. gereken tüm tedbirlerin alınmasını, yedieminlerin yasal olmayan yollara tevasül etmesine imkan vermeden yapılmasının sağlanarak Sayın kanun koyucuların L
isans ücretleri hakkında gerekli düzenlemelerin yapılarak bu işi namuslu şekilde çoluk çocuklarının rızkı için yapanların önüne engel teşkil etmeyeceği dileği ile saygılarımı arz ederim.
 
 
+3 #10 halit kol 14-01-2013 19:16
ama birrilerinin buna dur demesi lazım eger yediemin deposu olmazsa haciz olmaz ve ne alacaklı parasını alır ne avukat ıs yapar nede devlet yapılan hacızden satılan mallardan hacize giden taksıden ucret alabılır aksıne yedıemın depolarının artırılması lazım
 
 
+6 #9 halit kol 14-01-2013 19:12
devletın yapmaktan kactıgı işi biz yapıyoruz hacizlerde kaldırılan malların ekonomık degerı kayboldugu ıcın ne alan var ne satan bırde bunun karsılıgında ucyuz bınlıra temınat ıstenıyor ne o parayı verırım nede bu işi yaparım yapmak ısteyene basarılar dılerım boyle sacmalık olurmu
 
 
-4 #8 alirıza ulusoy 13-01-2013 23:11
SAYGI VE SELAMLARIMLA MERHABA,BEN 5 YILDIR YEDİ-EMİN DEPOSU İŞLETİYORUM.İŞLETMEM 14400 METRE KAREDİR VE TASLAKTA YAZILI TÜM ŞARTLARIN TAMAMI BİZDE ZATEN MEVCUT VE UŞAK TRAFİK İL KOMİSYONU 3 YIL ÖNCE BU ŞARTLARIN TAMAMINI BİZE YAPTIRDI. DEPOM 2 YILDIR SİGARTALI VE YILLIK 7000 TL SİGARTA PARASI ÖDÜYORUM,SİGORT A YAPTIRMAK ZOR DEGİLKİ,BAZILAR INA PARAYI ÖDEMEK ZOR GELİYORDUR,SEVG İLİ KARDEŞİM İSTENİLEN TEMİNATLAR,VE ŞARTLAR UYGUN EN AZINDAN BU İŞİ EHLİ OLANLAR YAPSIN,SIKINTIM IZ 1 YILDIR MOBESELER HACİCLİ YAKALAMALI ARAÇLARA KAPALI OLDUGUNDAN DOLAYI ÇOK SIKINTILIYIZ,HA CİZLİ ARAÇLAR ÇOK NADİR GELİYOR.YEDİ-EMİNLİKTE SIKINTI ÇOK AMA,KARDEŞ YAZSAM FERMAN VE ŞUÇ OLUR, BU KADARI YETER OLSUN,SONSUZ SAYGI VE SELAMLARIMLA ALLAHA ISMARLADIK***
 
 
0 #7 Gürcan 09-01-2013 13:24
Oral bey size hak vermemek mümkün değil malesef. İş potansiyeli gayet azaldı rakam bazında son 3 yıllık verilerimiz her yıl muhafaza yapılan dosya sayısının %20 ila %25 azaldığını son yıl ise (6352 sayılı kanun sonrası) araç dışı diğer menkullerde %70 civarında azalma olduğunu söylemek mümkündür.Öte yandan 106 ve 110.md lerde yapılan süre kısıtlamaları gelen emtianın sirkülasyonunu hızlandıracağı gibi sgk ve vergi aflarıylada araç hacizlerinin azaldığı aşikardır...
 
 
+5 #6 oral acar 08-01-2013 20:32
Selamlar antalyada haciz işleminde 6 aylık yeddiemin ücreti ve satış masrafları peşin haciz sırasinda istenmekte...bu durumda kim haciz yapar zaten haciz kaldimi ki ev haczide bitti...ne demeye lisans alacağız ??? Bu iş bitmiştir...kimse hayal görmesin...asıl sorun başımızdaki eski çöp olmuş maldan nasıl kurtulucuz...
 
 
-1 #5 uğur 08-01-2013 15:12
bana göre tasarı güzel ama metrekare başına 500 tl teminat çok fazla. nerden baksan otopark için 4.000 metrekare yer bulsan 2.000.000,TL teminat gerekli bu mektubu ve nakiti çıkarmakda baya zor bana göre.
 
 
0 #4 Gürcan 08-01-2013 12:34
Bu arada aranılan fiziki şartların neredeyse tamamının 6352 sayılı kanun için hazırladığımız rapordan esinlenildiği aşikar durumda bu rapora gene site üzerinden erişim mümkün saygılar
 
 
0 #3 Gürcan 08-01-2013 12:31
Ömer bey katkı ve yorumunuz için teşekkürler.Sigorta sorunu ilgili tüm yedieminlerin ortak sorunudur haklısınız.Bu konuda birden fazla sigorta şirketi genel müdürlükleri ile temas halindeyiz bir orta yol bulunması an meselesi.Sorun çözüldüğünde gene sitemizden duyurusunu yapacağız.Teminat olaylarına yeterli ve gerekli şeklinde yorum yaptınız ancak bu şartları sağlayan herkes lisans alabilmeli mi sizce.Yorumunuzu bekliyorum.Satış konusunda söylemleriniz son derece yerinde nitekim 6352 sayılı kanun için hazırladığımız görüş raporunda bu konuya hayli yer vererek yediemin ücreti malın muhammen bedelini bulması halinde malın mülkiyetinin yediemine devrini sağlayarak yığıntının ve ücret adaletsizliğin önüne geçilmesini önerdik ancak değerlendirilme di malesef.Ayrıca bu konu yönetmelikle değil İİK.Md 88 de değişmediği sürece çözüm sağlanamaz olduğu için malesef yönetmelik taslağına öneride bulunurken bu konudan bahsetmek yersiz olacaktır.
 
 
+2 #2 ömer yumak 08-01-2013 08:27
bırde satışı yapılamayan malların elimizde kalmaması konusunda daha pratık çözüm olsa. mesala yedeimin depo sahıpları, malların satısını kısa yoldan yaptırabılme imkanına sahıp olsa. en azından alacaklı,nın satış istemesi kadar kolay olabılmelı
 
 
0 #1 ömer yumak 08-01-2013 08:13
Ben 10 yıldır yediemin depo işletiyorum.bu tasarıyı gerçekten işin ehli insanlar hazırlamış. tek sorunumuz sigorta. sigorta şirketleri çogu tam sigorta yapmıyor. bu yuzden zorlanıyoruz.Ancak bakanlık olarak genel bir sigorta yapılsa. ben mesala fazlasıyla sigorta parasını odemeye razıyım. mesala yediemin depolarına uygun bır sigorta şeklı. çünkü ne zaman ne kadar mal alacacagımız belli degil. mallar ne kadar süre bizde kalacak belli degil.sigorta bizim elimizdeki mallara göre olmalı. mal gırdıgınde otamatık sıstemde sıgorta olmalı; çıktıgında iptal olmalı.
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile